Повідомлення

про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Креатив Груп»
2. Код за ЄДРПОУ: 34374903
3. Місцезнаходження: 27641 Кіровоградська область, Кіровоградський район, село Соколівське, проспект Комсомольський, 20
4. Міжміський код, телефон та факс: (0522)357104, (0522)357105
5. Електронна поштова адреса: mail@creativegroup.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: creativegroup.kr.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій.

ІІ. Текст Повідомлення

Публічне акціонерне товариство «Креатив Груп» на підставі реєстру власників іменних цінних паперів, складеного 24.06.2016р., та отриманого від Центрального депозитарію України (ПАТ «НДУ»), що здійснює облік прав власності ПАТ «Креатив Груп» у депозитарній системі України, повідомляє про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій, а саме: розмір частки акціонера (у відсотках до статутного капіталу Товариства) — The Bank of New York Mellon (США) (US26135160, Місцезнаходження: Wall Street,1, New York City, NY 10286, USA), що входить до складу акціонерів, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій, що становила 10,69089% збільшилась та становить 11,394478%. Дата зміни розміру частки акціонера емітенту невідома.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Голова правління                                                                                                                               Капустян Г.В.
27.07.2016