ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРЕАТИВ ГРУП»
(ідентифікаційний номер юридичної особи 34374903,
місцезнаходження: Україна, 25014, м. Кропивницький, проспект Промисловий, 14)

повідомляє, про проведення річних Загальних зборів акціонерів, що за рішенням Наглядової ради відбудуться 28 квітня 2017 року о 10 год. 00 хв. за адресою: Україна, 25014, м. Кропивницький, проспект Промисловий, 14 (другий поверх, кабінет №20 (зал для переговорів)), з наступним порядком денним:

Проект порядку денного

   Порядок денний

 

   1. Обрання Лічильної комісії. (проект рішення: Обрати Лічильну комісію у складі: Глазкова Андрія Сергійовича; Бойченко Людмили Валеріївни, Тарасенко Ольги Ігорівни).

 

   2. Обрання секретаря Загальних зборів акціонерів ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП». Затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП». (проект рішення: Обрати секретарем Загальних зборів акціонерів Костенка Романа Миколайовича та затвердити наступний регламент роботи Загальних зборів акціонерів:

 

   — основна доповідь – до 10 хвилин;

 

   — співдоповідь – до 10 хвилин;

 

   — виступи в дебатах – до 5 хвилин;

 

   — відповіді на запитання – до 10 хвилин).

 

   3. Розгляд звіту незалежного аудитора Аудиторської фірми у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю «Інтер-аудит» щодо фінансового стану ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП» за 2016 рік. (проект рішення: Затвердити звіт незалежного аудитора Аудиторської фірми у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю «Інтер-аудит» щодо фінансового стану ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП» за 2016 рік).

 

   4. Затвердження річного звіту (звіту про фінансові результати та балансу) ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП» за 2016 рік. (проект рішення: Затвердити річний звіт (звіт про фінансові результати та баланс) ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП» за 2016 рік.)

 

   5. Розподіл прибутку і визначення порядку покриття збитків за підсумками діяльності ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП» у 2016 році. (проект рішення: Прибуток не розподіляти у зв’язку з його відсутністю. Покриття збитків відбудеться за рахунок прибутку наступного року.)

 

   6. Розгляд звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП» за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. (проект рішення: затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП» за 2016 рік.)

 

   7. Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП» за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. (проект рішення: затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП» за 2016 рік)

 

   8. Зміна місцезнаходження ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП» та затвердження нової редакції Статуту ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП» у зв’язку з цим (проект рішення: Змінити місцезнаходження ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП» та визначити наступну адресу: 01032, м. Київ, вулиця Жилянська, будинок 75. Затвердити Статут ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП» в новій редакції. Уповноважити Голову Правління Капустяна Г.В. підписати Статут ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП» в новій редакції).

 

   9. Прийняття рішення про припинення повноважень Членів Наглядової ради ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП». (проект рішення: Припинити повноваження Членів Наглядової ради Товариства, обраних згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства (протокол № 7 від 05.10.2015 року)).

 

   10. Обрання Членів Наглядової ради.

 

   11. Обрання Голови Наглядової ради ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП». (проект рішення: Обрати Головою Наглядової ради Товариства – Токтомушева Рисбєка Чоробековича).

 

   12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Членами Наглядової ради ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Членами Наглядової ради. (проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів та трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та Членами Наглядової ради, встановити розмір винагороди, та уповноважити Голову Правління ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП» Капустяна Григорія Васильовича підписати договори з новообраними Головою та Членами Наглядової ради Товариства на умовах затверджених даним рішенням Загальних Зборів акціонерів (проект договору додається)).

Реєстрація акціонерів (їх представників) буде здійснюватись в день і за місцем проведення Загальних зборів акціонерів ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП» з 09 год. 00 хв. до 09 год. 45 хв.
Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у Загальних зборах акціонерів ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП» необхідно надати: акціонеру — документ, що посвідчує особу (паспорт); представнику (довіреній особі) — документ, що посвідчує особу (паспорт) та довіреність на право участі в Загальних зборах акціонерів ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП» та голосування, засвідчену у порядку, передбаченому чинним законодавством; для керівників юридичних осіб — паспорт, документ про призначення на посаду та інші документи, що підтверджують відповідні повноваження керівника.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП», складається станом на 24 годину 24 квітня 2017 року.
З документами необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери можуть ознайомитися за адресою: Україна, 25014, м. Кропивницький, проспект Промисловий, 14 (другий поверх, кабінет №15) у робочі дні (з понеділка по п’ятницю) та у робочий час (з 08 год. 30 хв. до 17 год. 30 хв.), а в день проведення Загальних зборів акціонерів ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП» — також у місці їх проведення.
Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами — заступник Голови Правління ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП» Єзерський Андрій Анатолійович.
Телефон для довідок: (0522) 35-71-71.
Адреса веб-сайту Товариства: http://creativegroup.kr.ua

Голова Наглядової Ради
ПАТ «Креатив Груп» Р.Ч. Токтомушев