ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРЕАТИВ ГРУП» (код за ЄДРПОУ 34374903, місцезнаходження: Кіровоградська область, Кіровоградський район, село Соколівське, проспект Комсомольський, 20) повідомляє, про проведення річних Загальних зборів акціонерів, що за рішенням Наглядової ради відбудуться«15»­ квітня 2016 року о 10 год. 00 хв. за адресою: Кіровоградська область, Кіровоградський район, село Соколівське, проспект Комсомольський, 20, (2–й поверх, кімната № 2 (кімната переговорів)), з наступним порядком денним:

Порядок денний:

1.       Обрання Лічильної комісії.

2.       Обрання секретаря Загальних зборів акціонерів ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП». Затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП».

3.       Розгляд звітів аудиторських компаній щодо фінансового стану ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП» та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

4.       Затвердження річного звіту (звіту про фінансові результати та балансу) ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП» за 2015 рік.

5.       Розподіл прибутку і визначення порядку покриття збитків за підсумками діяльності ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП» у 2015 році.

6.       Розгляд звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП» за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

7.       Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП» за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

8.       Розгляд звіту Ревізора ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП» за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Реєстрація акціонерів (їх представників) буде здійснюватись в день і за місцем проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства з 09 год. 00 хв. до 09 год. 45 хв.

Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у річних Загальних зборах акціонерів Товариства необхідно надати: акціонеру – документ, що посвідчує особу (паспорт); представнику (довіреній особі) – документ, що посвідчує особу (паспорт) та довіреність на право участі в річних Загальних зборах акціонерів та голосування, засвідчену у порядку, передбаченому чинним законодавством; для керівників юридичних осіб – паспорт, документ про призначення на посаду та інші документи, що підтверджують відповідні повноваження керівника.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерного товариства, складається станом на 24 годину «11» квітня 2016 року.

З документами необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери можуть ознайомитися за адресою: Кіровоградська область, Кіровоградський район, село Соколівське, проспект Комсомольський, 20, (2–й поверх, кімната № 2 (кімната переговорів)) у робочі дні (з понеділка по п’ятницю) та у робочий час (з 09 год. 30 хв. до 16 год. 30 хв.), а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення.

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Член Наглядової ради ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП» Сергеєва Н.В.

Телефон для довідок: (0522) 35-71-04.